QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm được xác lập, ban hành và áp dụng thống nhất nội bộ Tổ chức PTR.

 

Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm là, một phần nghiệp vụ hoạt động kinh doanh, trong Hệ thống quy trình và thủ tục pháp lý của Tổ chức PTR cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho các tổ chức, doanh nghiệp và các Công cụ nợ trên thị trường (được gọi là tổ chức khách hàng).

 

Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm, là tài liệu chuyên môn trong danh mục của Hệ thống kiểm soát nội bộ PTR nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro, trong hoạt động xếp hạng tín nhiệm.

 

Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm được xác lập trên cơ sở hệ thống Quy trình nghiệp vụ của Tổ chức PTR. Ban Giám đốc chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, giám sát và tổ chức thực hiện Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm.

 

Các Quy trình nghiệp vụ chuyên môn, bao gồm Quy chế làm việc của Chuyên viên phân tích, Cơ chế hoạt động Hội đồng xếp hạng và Quy định về Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp là phần không tách rời với Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm.

 

Các nhân sự quản lý, chuyên trách kinh doanh, chuyên viên phân tích và thành viên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, được phân công ở mỗi Hợp đồng, phải tuân thủ đầy đủ và nghiêm ngặt các quy định giám sát của Hệ thống kiểm soát nội bộ.

 

Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc; từng Phòng, Ban chuyên môn; và thẩm quyền, trách nhiệm các cá nhân có liên quan; được phân công nhiệm vụ tham gia các hoạt động trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho Tổ chức khách hàng.

 

Ban Giám đốc, các Phòng chức năng và cá nhân liên quan, có trách nhiệm và nghĩa vụ thực thiện theo đúng trình tự và quy trình công việc, phối hợp thực hiện và hoàn thành công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

 

Trong mọi trường hợp, bất cứ tập thể và cá nhân nào có những hành vi cố ý làm trái với quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm, dẫn đến hệ quả ảnh hưởng chất lượng công việc; làm sai lệch hồ sơ chuyên môn và ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của Tổ chức PTR, đều được xem xét, xử lý và kỷ luật thích đáng.

II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH & ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm được điều chỉnh và quy định áp dụng thống nhất trong nội bộ tổ chức PTR.

 

Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm có tính chất thống nhất, đồng bộ và nhất quán trong các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh và nghiệp vụ chuyên môn, khi Tổ chức PTR thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, với các tổ chức khách hàng.

2. Đối tượng áp dụng

  • Ban Giám đốc;

 

  • Nhân sự Quản lý và nhân viên chuyên trách kinh doanh thực hiện hợp đồng.

 

  • Tổ Chuyên viên phân tích và Chuyên viên phân tích;

 

  • Hội đồng xếp hạng và thành viên Hội đồng.

III. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

Trình tự về thủ tục pháp lý, hoạt động kinh doanh và quy trình nghiệp vụ chuyên môn, trong Quy trình hoạt động cung cấp dịch vụ xếp hạng cho tổ chức khách hàng được quy định, như sau:

 

Tiếp xúc, gặp gỡ và tổ chức hội thảo với đại diện tổ chức khách hàng, để giới thiệu tổng quan và tư vấn về thủ tục, quy trình cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm của Tổ chức PTR.

 

Nhân sự chuyên trách kinh doanh, có trách nhiệm tư vấn hướng dẫn, trao đổi và cung cấp chi tiết, đầy đủ các thông tin cần thiết của Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm cho tổ chức khách hàng hiểu rõ, tham khảo trước khi quyết định đàm phán Hợp đồng.

 

Trong khi đàm phán ký hợp đồng, nhân sự chuyên trách kinh doanh có trách nhiệm phải trao đổi, giải thích và thảo luận thống nhất với tổ chức khách hàng về các điều khoản có tính chất nguyên tắc và chuẩn mực trong hoạt động xếp hạng tín nhiệm đã được ghi rõ trong Hợp đồng kinh tế, được Tổ chức PTR quy định áp dụng thống nhất cho tất cả các đối tượng khách hàng; để hai bên thống nhất và cam kết khi thực hiện Hợp đồng.

 

Nhân sự chuyên trách kinh doanh của Tổ chức PTR, thực hiện nghiệp vụ tư vấn, giải thích và thảo luận đàm phán Hợp đồng, phải bảo đảm yêu cầu rõ ràng, chính xác và minh bạch thông tin, để tổ chức khách hàng có thể hiểu rõ về mục đích và yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, nội dung hợp đồng và các điều khoản cam kết thực hiện của mỗi bên, được quy định trong Hợp đồng.

 

Nhân sự chuyên trách kinh doanh phải đảm bảo chắc chắn rằng, đã thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giải thích và thảo luận đầy đủ các nội dung liên quan đến các điều khoản quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên, cho đại diện tổ chức khách hàng, trước khi hai bên chính thức ký Hợp đồng. Đây điều kiện quan trọng và tiên quyết, nhằm đảm bảo cơ sở cho hai bên hợp tác, cam kết tuân thủ và thực hiện hợp đồng thành công.

 

Tổ chức PTR cam kết trong mọi trường hợp và mọi thời điểm, luôn thực hiện nguyên tắc và tôn chỉ hoạt động của một tổ chức xếp hạng tín nhiệm về tính Độc lập và Khách quan, Chính trực và Minh bạch; khi thực hiện nghiệp vụ cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, cho tất cả các đối tượng khách hàng trên thị trường.

 

Tổ chức PTR cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, nghĩa vụ và thẩm quyền pháp lý, trong khi thực hiện quy trình nghiệp vụ về thẩm định hồ sơ doanh nghiệp, phân tích đánh giá và đưa ra quyết định xếp hạng, và Công bố thông tin trong mỗi hợp đồng, theo quy định của pháp luật.

 

Cam kết không tiết lộ thông tin bảo mật của tổ chức khách hàng, cho bất kỳ một bên thứ ba nào, ngoại trừ các thông tin liên quan đến kết quả xếp hạng tín nhiệm, mà PTR có trách nhiệm bắt buộc phải thực hiện công bố trên Trang thông tin điện tử của Tổ chức, theo quy định của Pháp luật.

 

Trình tự thủ tục và Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm được thực hiện, như sau:

 

(1) Hội thảo giới thiệu dịch vụ xếp hạng tín nhiệm;

(2) Đàm phán ký Hợp đồng kinh tế;

(3) Lập kế hoạch thực hiện Hợp đồng;

(4) Thành lập Tổ công tác Chuyên viên phân tích;

(5) Thành lập Hội đồng xếp hạng tín nhiệm;

(6) Tổ Chuyên viên thực hiện quy trình nghiệp vụ chuyên môn;

(7) Hội đồng tổ chức họp và quyết định xếp hạng tín nhiệm;

(9) Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm và công bố thông tin;

(10) Theo dõi, cập nhật và đánh giá triển vọng xếp hạng tín nhiệm;

(11) Thanh lý kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm;

(12) Công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật thông tin.

IV. TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Trường hợp Tổ chức phát hành/ Công cụ nợ là, đối tượng mới lần đầu xếp hạng tín nhiệm, thì Quy trình hoạt động xếp hạng, được bắt đầu bằng buổi hội thảo tư vấn và giới thiệu về Trình tự thủ tục và Quy trình hoạt động cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

 

Mục đích của các buổi hội thảo là, nhằm giới thiệu tổng quan về hoạt động xếp hạng tín nhiệm của Tổ chức PTR, mục đích và yêu cầu xếp hạng; trình tự thủ tục và quy trình hoạt động chuyên môn, trong một Hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, cho các tổ chức khách hàng quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

 

Đại diện của Tổ chức PTR có thẩm quyền và trách nhiệm về hướng dẫn, giải thích và tư vấn về các quy trình nghiệp vụ chuyên môn, phương pháp xếp hạng tín nhiệm, và các điều khoản quy định của pháp luật; và nguyên tắc hoạt động xếp hạng mà PTR có nghĩa vụ, trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ tuyệt đối, để tổ chức khách hàng có đầy đủ thông tin tham khảo và hiểu rõ vấn đề, trước khi đàm phán ký hợp đồng.

Trên cơ sở buổi Hội thảo giới thiệu quy trình cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, và sau khi nhận được văn bản đề nghị cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm chính thức, của đại diện có thẩm quyền tổ chức khách hàng. Tổ chức PTR chính thức triển khai thực hiện Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm.

 

Lãnh đạo Tổ chức PTR phân công và ủy quyền cho Phòng Kế hoạch & kinh doanh làm đầu mối, có thẩm quyền và trách nhiệm tiến hành thụ lý hồ sơ và làm việc trực tiếp với đại diện có thẩm quyền của tổ chức khách hàng.

 

Phòng Kế hoạch & kinh doanh sau khi được phân công, có trách nhiệm chậm nhất trong 2 ngày làm việc, phải có văn bản phản hồi tới tổ chức khách hàng. Liên hệ làm việc, thực hiện các cuộc đàm phán và ký hợp đồng chính thức với tổ chức khách hàng.

 

Trước khi thực hiện đàm phán Hợp đồng, Phòng Kế hoạch & kinh doanh và nhân sự được phân công chuyên trách, chuyển hồ sơ và thông tin liên quan đến tổ chức khách hàng, về Bộ phận thẩm định & Giám sát chuyên môn thực hiện chức năng tham vấn và thẩm định; để cung cấp các thông tin cơ bản và cơ sở cho việc đàm phán Hợp đồng với Tổ chức khách hàng.

 

Trong quá trình đàm phán, hai bên trao đổi, thảo luận và thống nhất về các nội dung cơ bản, liên quan đến các điều khoản Hợp đồng như: thời gian thực hiện; phạm vi hợp đồng; nội dung và khối lượng công việc; hồ sơ dữ liệu và thông tin khách hàng cung cấp; mức phí dịch vụ và các điều khoản cơ bản về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên cam kết thực hiện.

 

Nhân viên chuyên trách kinh doanh thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giải thích và đàm phán hợp đồng, dựa trên căn cứ và cơ sở các thông tin được quy định rõ trong tài liệu mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp hạng, mà Tổ chức PTR đã quy định và áp dụng thống nhất.

 

Khi đàm phán Hợp đồng phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhân sự chuyên trách kinh doanh căn cứ vào các yêu tố, sau đây:

 

  • Nội dung, khối lượng và tính chất công việc;

 

  • Thời gian của Hợp đồng xếp hạng tín nhiệm;

 

  • Trình độ, kinh nghiệm và uy tín của Chuyên viên phân tích, thành viên Hội đồng xếp hạng và của Tổ chức PTR;

 

  • Phạm vi và mức độ trách nhiệm công việc chuyên môn của Tổ chức PTR.

 

Chi phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm được Tổ chức PTR và Tổ chức khách hàng thảo luận thống nhất trong quá trình đàm phán Hợp đồng. Ngoài khoản chi phí này, Tổ chức PTR không yêu cầu Tổ chức khách hàng thanh toán thêm bất kỳ khoản phát sinh nào.

 

Các nhân sự chuyên môn (Chuyên viên phân tích và thành viên Hội đồng) không có trách nhiệm tham gia công tác đàm phán ký hợp đồng với tổ chức khách hàng, hoặc thảo luận các vấn đề liên quan đến kinh phí thanh toán hợp đồng; hoặc có bất cứ sự thỏa thuận nào khác liên quan đến các chi phí phát sinh, mà tổ chức khách hàng phải thanh toán thêm cho cá nhân hay tập thể của Tổ chức PTR. Các hành vi nói trên của bất cứ cá nhân, tập thể đó, đều được coi là vi phạm tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Tổ chức PTR.
Hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, được ký với Tổ chức khách hàng là cơ sở pháp lý, để Tổ chức PTR thực hiện các bước quy trình nghiệp vụ chuyên môn về phân tích đánh giá, đưa ra quyết định xếp hạng và công bố thông tin kết quả xếp hạng.

Sau khi hợp đồng được ký và có hiệu lực thực hiện, chậm nhất trong 3 ngày làm việc, Phòng Kế hoạch & kinh doanh có trách nhiệm phải xây dựng kế hoạch thực hiện hợp đồng và đệ trình cho Ban Giám đốc hồ sơ và bản kế hoạch công tác để được xem xét, phê duyệt và phát hành thực hiện trong nội bộ Tổ chức PTR.

 

Trên cơ sở đó, Lãnh đạo Tổ chức PTR xem xét, ký các quyết định thành lập Tổ Chuyên viên phân tích và Hội đồng xếp hạng tín nhiệm thực hiện hợp đồng nhằm đảm bảo về tiến độ thời gian, chất lượng chuyên môn và hiệu quả công việc.

 

Phòng Kế hoạch & kinh doanh được giao trách nhiệm chủ trì và theo dõi tiến độ thực hiện Hợp đồng. Xây dựng lịch làm việc, cơ chế phối hợp và hợp tác đồng bộ với Tổ chuyên viên phân tích và Hội đồng xếp hạng, để thực hiện các quy trình nghiệp vụ chuyên môn, nhằm đảm bảo hoàn thành công việc, theo kế hoạch chung đã được phê duyệt.

 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các Phòng Kế hoạch & kinh doanh, nhân sự kinh doanh; Tổ Chuyên viên phân tích; Hội đồng xếp hạng tín nhiệm; và các nhân sự chuyên môn, đã được Tổ chức PTR quy định rõ; trong quá trình thực hiện Hợp đồng các tập thể và cá nhân, căn cứ vào đó chủ động lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ được phân công.

 

Phòng Kế hoạch & kinh doanh và nhân sự kinh doanh chuyên trách, được phân công chịu trách nhiệm theo dõi, cập nhật thông tin và báo cáo tiến độ thực hiện bằng văn bản, theo định kỳ hàng tuần và hàng tháng về Ban Giám đốc.

 

Trong trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc, kể cả lý do chủ quan hoặc khách quan, Phòng Kế hoạch & kinh doanh phải báo cáo phản ánh tình hình trực tiếp cho Ban Giám đốc biết, xử lý và giải quyết kịp thời.

Trong mỗi hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho Tổ chức khách hàng, Ban lãnh đạo PTR có quyết định thành lập Tổ chuyên viên và phân công nhiệm vụ cho Tổ trưởng.
Việc lựa chọn, phân công nhiệm vụ và quyết định số lượng chuyên viên phân tích, Ban Lãnh đạo căn cứ vào tính chất, quy mô và khối lượng công việc của hợp đồng; các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện; và tính xung đột lợi ích để xem xét, quyết định chính thức.

 

Sau khi Lãnh đạo PTR quyết định thành lập Tổ chuyên viên và phân công nhiệm vụ chính thức bằng văn bản. Tổ trưởng Chuyên viên có đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm điều hành công việc chung và phân công nhiệm vụ cho từng Chuyên viên phân tích.

 

Hoạt động nghiệp vụ của Tổ chuyên viên và các thành viên; hoàn toàn độc lập, khách quan và tách biệt với Phòng Kế hoạch & kinh doanh và chuyên viên chuyên trách kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ chuyên viên và từng cá nhân phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt và chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình công việc theo Quy chế làm việc Chuyên viên phân tích và cơ chế giám sát nội bộ, đã được PTR ban hành, áp dụng thống nhất.

 

Trên cơ sở kế hoạch công tác, Phòng kế hoạch & kinh doanh chủ trì xây dựng và được Lãnh đạo Tổ chức PTR phê duyệt, Tổ trưởng chuyên viên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyên môn cho tập thể và phân công nhiệm vụ từng thành viên.

 

Tài liệu kế hoạch công tác Tổ chuyên viên, được gửi đến Ban Lãnh đạo, Phòng Kế hoạch & kinh doanh và Hội đồng xếp hạng để quản lý, theo dõi và phối hợp thực hiện.

 

Tổ trưởng Chuyên viên điều hành công việc đảm bảo yêu cầu về tiến độ thời gian, khối lượng công việc và chất lượng chuyên môn phù hợp với kế hoạch chung của Tổ chức PTR. Tổ trưởng là người có trách nhiệm liên hệ làm việc với đại diện có thẩm quyền của tổ chức khách hàng, đề nghị hợp tác và hỗ trợ cho công tác chuyên môn những vấn đề cơ bản, như sau:

 

(i) Gửi Tổ chức khách hàng kế hoạch chuyên môn và các yêu cầu cần sự hợp tác, hỗ trợ trong việc khảo sát đánh giá tình hình thực tế, thu thập các tài liệu, dữ liệu và thông tin cần thiết liên quan đến nội dung Hợp đồng;

(ii) Thông tin danh sách chuyên viên phân tích được Lãnh đạo PTR quyết định phân công nhiệm vụ. Đề nghị tổ chức khách hàng phân công và đề cử nhân sự tham gia đoàn công tác, phối hợp thực hiện nhằm hoàn thành công việc chuyên môn.

(iii) Đề xuất thống nhất về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và nội dung các cuộc họp thảo luận chuyên môn, với đại diện có thẩm quyền của Tổ chức khách hàng. Thường xuyên gữi mối quan hệ và trao đổi công việc chuyên môn với đại diện tổ chức khách hàng, trong thời gian thực thi nhiệm vụ.
Tất cả hồ sơ chuyên môn của Tổ chuyên viên và từng chuyên viên, phải được quản lý theo chế độ bảo mật và lưu trữ dài hạn ở văn phòng Tổ chức PTR, theo quy chế chung (bao gồm cả tài liệu phần mềm và phần cứng).

Lãnh đạo Tổ chức PTR có quyết định thành lập Hội đồng xếp hạng tín nhiệm của mỗi hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho Tổ chức khách hàng.

 

Việc xem xét lựa chọn nhân sự và quyết định số lượng thành viên tham gia Hội đồng xếp hạng, được căn cứ vào tính chất, quy mô và khối lượng của từng hợp đồng ký kết với Tổ chức khách hàng.

 

Thành viên Hội đồng phải bảo đảm các yêu cầu về điều kiện và tiêu chuẩn; và được thẩm định rõ về tính xung đột lợi ích, đã được quy định rõ trong Quy chế hoạt động của Hội đồng xếp hạng tín nhiệm.

 

Chế độ làm việc của Hội đồng, thẩm quyền và trách nhiệm cá nhân của từng thành viên, phải tuyệt đối tuân thủ Quy chế hoạt động của Hội đồng; và chịu sự giám sát của hệ thống kiểm soát nội bộ Tổ chức PTR.

 

Chủ tịch Hội đồng xây dựng lịch làm việc của Hội đồng và của từng thành viên, phù hợp với kế hoạch công tác chung đã được Lãnh đạo Tổ chức PTR phê duyệt.

 

Tài liệu kế hoạch công tác của Hội đồng xếp hạng, được thông báo đến Ban Lãnh đạo, Phòng Kế hoạch & kinh doanh và Tổ chuyên viên để quản lý, theo dõi và phối hợp thực hiện.

 

Tất cả các tthông tin liên quan đến thành phần Hội đồng, danh tính cá nhân của các thành viên; và hoạt động chuyên môn Hội đồng phải được quản lý bảo mật theo đúng quy định, Cơ chế hoạt động của Hội đồng xếp hạng.

 

Tất cả hồ sơ chuyên môn của Hội đồng xếp hạng và từng thành viên, phải được quản lý theo chế độ bảo mật và thực hiện lưu trữ dài hạn ở văn phòng Tổ chức PTR, theo quy chế chung (bao gồm cả tài liệu phần mềm và phần cứng).

Thu thập tài liệu, dữ liệu và thông tin chuyên môn liên quan đến hoạt động phân tích vĩ mô thị trường, hoạt động cạnh tranh ngành và hồ sơ hoạt động doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm là một nhiệm vụ quan trọng đầu tiên và hết sức cần thiết của Tổ chuyên viên và từng chuyên viên.

 

Trình tự quy trình công việc chuyên môn của Chuyên viên phân tích; nội dung và danh mục dữ liệu và thông tin cần thu thập từ tổ chức khách hàng; và phương pháp rà soát, phân loại, đánh giá chất lượng và độ tin cậy của nguồn thông tin, được quy định rõ trong tài liệu Chế độ làm việc của Chuyên viên phân tích.

 

Tổ Chuyên viên và chuyên viên phân tích thu thập thông tin tham khảo từ nhiều nguồn cơ bản, bao gồm dữ liệu thông tin yêu cầu tổ chức khách hàng cung cấp (theo thỏa thuận Hợp đồng); truy cập tham khảo thông tin do các đối tác được Tổ chức PTR ký hợp đồng cung cấp; thông tin được đăng tải công khai trên thị trường về vĩ mô kinh tế, hoạt động ngành kinh tế, chứng khoán, đầu tư; và các tài liệu khoa học chuyên ngành.

 

Chất lượng nguồn tài liệu chuyên môn, dữ liệu và độ tin cậy được thu thập là yếu tố thông tin đầu vào có ý nghĩa hết sức quan trọng, liên quan và quyết định đến chất lượng hoạt động phân tích đánh giá và các báo cáo chuyên môn của Chuyên viên và Tổ Chuyên viên.

 

Tổ Chuyên viên và Chuyên viên phân tích thực hiện Quy trình nghiệp vụ đưa ra các bản báo cáo chuyên môn; và đệ trình hồ sơ đề xuất bậc xếp hạng tín cho Tổ chức phát hành/ Công cụ nợ, lên Hội đồng xếp hạng thẩm định và quyết định kết quả xếp hạng tín nhiệm chính thức.

Hội đồng xếp hạng tín nhiệm tổ chức các buổi họp thảo luận, thẩm định và quyết định kết quả xếp hạng tín nhiệm hoặc thay đổi bậc xếp hạng tín nhiệm, theo cơ chế biểu quyết quy định tại cơ chế hoạt động của Hội đồng xếp hạng.

 

Chế độ làm việc và cơ chế hoạt động bao gồm, thủ tục biểu quyết, bầu chủ tịch, xử lý xung đột về lợi ích và bổ sung, thay thế thành viên được quy định rõ ở Quy chế hoạt động Hội đồng xếp hạng tín nhiệm.

 

Khi biểu quyết thông qua bậc xếp hạng tín nhiệm, cập nhật bậc xếp hạng tín nhiệm và báo cáo kết quả xếp hạng, Hội đồng xếp hạng tín nhiệm phải bảo đảm độc lập, khách quan, minh bạch và không chịu tác động bởi Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc tổ chức PTR.

 

Hội đồng xếp hạng tín nhiệm tự giải thể khi hợp đồng xếp hạng ký với khách hàng được thanh lý kết thúc.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng, đệ trình quyết định xếp hạng lên Ban Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổ chức PTR hoặc người được ủy quyền, ký báo cáo kết quả xếp hạng và thông báo kết quả để chuyển đến cho Tổ chức khách hàng.

 

Công bố báo cáo kết quả xếp hạng trên Trang thông tin điện tử PTR, trong vòng 24 giờ sau khi có quyết định chính thức về kết quả xếp hạng tín nhiệm.

 

Trong trường hợp không ký hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp hạng với Tổ chức khách hàng, thì PTR sẽ có trách nhiệm bảo mật thông tin về kết quả xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp đó.

 

Định kỳ sáu tháng một lần, sẽ công bố trên Trang thông tin điện tử của Tổ chức PTR những số liệu, như sau:

 

a) Kết quả bậc xếp hạng tín nhiệm của mỗi tổ chức được xếp hạng tín nhiệm, kể từ lần đầu được xếp hạng tín nhiệm;

b) Tỷ lệ bình quân về việc thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ của các tổ chức được xếp hạng tín nhiệm theo từng bậc xếp hạng.

 

Trước ngày 01 tháng 05 hàng năm, PTR sẽ công bố trên trang thông tin điện tử danh sách các tổ chức được xếp hạng tín nhiệm, có mức chi phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm chiếm trên 5% tổng doanh thu từ hoạt động xếp hạng tín nhiệm của PTR trong năm tài chính liền kề, trước thời điểm công bố thông tin.

Quy trình xếp hạng tín nhiệm đòi hỏi cần thiết duy trì các cuộc trao đổi, đối thoại chủ động và liên tục giữa tổ chức khách hàng, với Tổ Chuyên viên phân tích PTR.

 

Kể từ thời điểm công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu, Các chuyên viên phân tích và Hội đồng xếp hạng có trách nhiệm thực hiện việc cập nhật, giám sát và đánh giá triển vọng xếp hạng, theo định kỳ thời gian 6 tháng và hàng năm.

Quy trình Hoạt động xếp hạng tín nhiệm là, tài liệu quan trọng và có ý nghĩa chỉ dẫn các hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ chuyên môn, trong quá trình thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, cho các tổ chức khách hàng trên thị trường.

×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm