KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

A. XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP:

  1. Công bố kết quả Xếp hạng tín nhiệm Công ty TNHH Kirby Đông Nam Á (FDI).              Chi tiết
  2. Công bố kết quả Xếp hạng tín nhiệm Công ty Cổ Phần FreeLand.                                  Chi tiết

B. XẾP HẠNG TÍN NHIỆM TỔ CHỨC TÀI CHÍNH:

  1. Xếp hạng tín nhiệm Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm nhân thọ Phú Hưng (FDI).                   Chi tiết
    (Bảo mật thông tin kết quả Xếp hạng tín nhiệm)
  2. Xếp hạng tín nhiệm Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Phú Hưng (FDI).
    Đang thực hiện qui trình Xếp hạng tín nhiệm (theo hợp đồng đã ký với khách hàng)

C. XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CÁC CÔNG CỤ NỢ:

×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm