KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM SAIGON RATINGS

A. CÔNG BỐ KẾT QUẢ XẾP HẠNG HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH

I. Mục đích Xếp hạng: Thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.

II. Danh mục Xếp hạng Doanh nghiệp, Tổ chức tài chính và Công cụ nợ.

 

Xếp hạng Doanh nghiệp

 1. Công bố kết quả Xếp hạng tín nhiệm Công ty TNHH Kirby Đông Nam Á (FDI).              Chi tiết
 2. Công bố kết quả Xếp hạng tín nhiệm Công ty Cổ Phần FreeLand.                                  Chi tiết

Xếp hạng Tổ chức tài chính

 1. Xếp hạng tín nhiệm Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm nhân thọ Phú Hưng (FDI).                   Chi tiết
 2. Xếp hạng tín nhiệm Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Phú Hưng (FDI).                                  Chi tiết

Xếp hạng Công cụ nợ

 

B. XẾP HẠNG HÌNH THỨC KHÔNG CHỈ ĐỊNH

I. Mục đích Xếp hạng:

 1. Nghiên cứu điển hình các đối tượng Xếp hạng trong từng ngành kinh tế (lĩnh vực).
 2. Xây dựng hệ thống thông tin Xếp hạng về Doanh nghiệp, Tổ chức tài chính và Công cụ nợ.
 3. Nghiên cứu, so sánh, và đối chứng kết quả các đối tượng đã được Xếp hạng trong từng ngành kinh tế (lĩnh vực).

II. Danh mục các đối tượng Xếp hạng không chỉ định

SaigonRatings đã thực hiện Xếp hạng không chỉ định cho khoảng 50 đối tượng nghiên cứu.

1. Xếp hạng Doanh nghiệp:

 • Tập đoàn, Công ty và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).
 • Tổ chức phát hành và Trái phiếu.

2. Xếp hạng Tổ chức tài chính:

 • Công ty Bảo hiểm (nhân thọ và phi nhân thọ), Công ty Chứng khoán và Quỹ đầu tư.
 • Tổ chức phát hành và Trái phiếu.

3. Xếp hạng Công cụ nợ:

 • Xếp hạng Trái phiếu.
 • Xếp hạng khoản vay.

4. Xếp hạng tài chính Dự án.