CREDITWATCH

CreditWatch nêu bật hướng tiềm năng của một đánh giá Xếp hạng ngắn hạn hoặc Xếp hạng dài hạn; tập trung vào các sự kiện có thể nhận dạng và xu hướng ngắn hạn có thể làm cho việc Xếp hạng được đưa vào diện giám sát đặc biệt. Các sự kiện có thể bao gồm: sáp nhập, tái cơ cấu nguồn vốn, trưng cầu ý kiến, hành động pháp lý, suy giảm hiệu suất hoạt động của tài sản chứng khoán hóa hoặc phát triển hoạt động hoặc phát triển tài chính bất ngờ.

 

PTR sử dụng CreditWatch khi chúng tôi cho rằng khả năng cần có những hành động Xếp hạng tín nhiệm, liên quan tối đa trong vòng 90 ngày.

 

Xếp hạng sẽ được đưa lên CreditWatch trong ba tình huống sau:

  • Trường hợp1: Khi một sự kiện hoặc có sự sai lệch khác với xu hướng mong đợi đã xảy ra hoặc có khả năng xảy ra và khi thông tin bổ sung là cần thiết để có kết luận Xếp hạng.

 

  • Trường hợp 2: Khi PTR tin rằng đã có sự thay đổi trọng yếu trong hiệu quả của một Tổ chức phát hành hoặc Công cụ nợ, nhưng mức độ ảnh hưởng đến Xếp hạng chưa được xác định đầy đủ và PTR tin rằng thay đổi Xếp hạng là có khả năng trong ngắn hạn.

 

  • Trường hợp 3: Các thay đổi tiêu chí đánh giá đã được áp dụng và PTR tin rằng kết hợp ảnh hưởng của các thay đổi đó có thể ảnh hưởng đến kết quả Xếp hạng tín nhiệm.

Ví dụ điển hình:

 

  • Trường hợp 1: Tổ chức phát hành thường được đặt dưới sự giám sát theo dõi nếu xảy ra sự kiện phát sinh của doanh nghiệp như: sáp nhập, tái cấp vốn, hoặc phát triển hoạt động bất ngờ.

Các đánh giá Xếp hạng như vậy được hoàn thành ngay sau khi PTR nhận được thông tin cần thiết và hoàn thành phân tích của nó. Thời gian thông thường là trong vòng 90 ngày, trừ khi kết quả của một sự kiện cụ thể đang chờ xử lý.

 

  • Trường hợp 2: một nhóm các giao dịch có thể được đặt dưới sự giám sát nếu có sự suy giảm trong hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, cho đến khi chúng tôi hoàn thành phân tích về mức độ ảnh hưởng tới Xếp hạng, thường trong vòng 90 ngày.

 

  • Trường hợp 3: khi ảnh hưởng kết hợp của thay đổi các tiêu chí có thể ảnh hưởng đến Xếp hạng tín nhiệm, PTR sẽ triệu tập một tổ Chuyên viên để đánh giá các thay đổi và, nếu có, xác nhận hoặc thay đổi Xếp hạng tín dụng đó. Khi đang chờ đánh giá, nếu thích hợp, chúng tôi sẽ đặt Xếp hạng tín nhiệm có khả năng bị ảnh hưởng bằng CreditWatch.

 

Trong các trường hợp duy trì CreditWatch hơn 90 ngày (ví dụ: đối với các thương vụ sáp nhập và mua lại) hoặc khi sự kiện trọng yếu, hoặc có sự thay đổi khác với xu hướng mong đợi, PTR sẽ đưa ra các cập nhật tạm thời để đánh giá tình hình thực tế hiện tại của Tổ chức phát hành.

 

Trong các trường hợp Xếp hạng được đặt vào CreditWatch, do sự suy giảm hiệu quả của tài sản bảo mật hoặc do thay đổi tiêu chí và phân tích tác động Xếp hạng dự kiến vượt quá 90 ngày, PTR sẽ công bố khung thời gian dự kiến hoàn thành đánh giá tình hình nói trên.

 

CreditWatch không áp dụng cho tất cả các Xếp hạng và kết quả Xếp hạng tín nhiệm cũng có thể thay đổi mà không cần phải đưa vào CreditWatch trước đó.

 

CreditWatch ở mức Tích cực (Positive) có nghĩa bậc Xếp hạng tín nhiệm có thể được nâng lên.

 

CreditWatch ở mức Tiêu cực (Negative) có nghĩa bậc Xếp hạng tín nhiệm có thể được hạ xuống.

 

CreditWatch ở mức Đang cập nhật (Developing) có nghĩa bậc xếp hạng tín nhiệm có thể được nâng lên, hạ xuống hoặc không thay đổi.

TRIỂN VỌNG (OUTLOOK)

Triển vọng Xếp hạng cho thấy quan điểm về hướng tiềm năng của Xếp hạng tín dụng dài hạn trong thời gian trung hạn (thường là sáu tháng đến hai năm). Khi xác định triển vọng Xếp hạng, xem xét được đưa ra khi PTR nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong các điều kiện kinh doanh/ tài chính cơ bản.

 

Xếp hạng dựa trên ý kiến PTR về kịch bản có khả năng cao nhất cho việc đánh giá tương lai của Tổ chức phát hành triển vọng, sẽ chỉ ra hướng Xếp hạng có thể thay đổi nếu không diễn ra đúng với kịch bản.

 

Triển vọng Xếp hạng tín nhiệm được đánh giá bởi PTR, bao gồm 04 cấp độ: Ổn định (Stable), Tích cực (Positive), Tiêu cực (Negative), Triển vọng Đang phát triển (Developing)

 

  • Triển vọng “Ổn định” cho thấy khả năng thay đổi bậc Xếp hạng trong ngắn hạn đến trung hạn là thấp.

 

  • Triển vọng “Tích cực” cho thấy khả năng nâng bậc Xếp hạng trong ngắn hạn đến trung hạn là cao.

 

  • Triển vọng “Tiêu cực” cho thấy khả năng hạ bậc Xếp hạng trong ngắn hạn đến trung hạn là cao.

 

  • Triển vọng “Đang Cập nhật” cho thấy tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thay đổi bậc Xếp hạng tín nhiệm trong ngắn hạn đến trung hạn là chưa rõ ràng, trong các khả năng có thể nâng bậc, hạ bậc hoặc giữ nguyên.

 

Khi PTR đưa ra đánh giá triển vọng “Tích cực” hoặc “Tiêu cực” sẽ không ngụ ý rằng, Xếp hạng nhất thiết phải được nâng bậc hoặc hạ bậc trong tương lai. Tất cả những gì mà triển vọng Xếp hạng chỉ ra hướng có khả năng, trong đó Xếp hạng có thể được thay đổi trong trung hạn.

 

Thông tin bổ sung này, có thể giúp các Nhà đầu tư phân biệt giữa các Đối tượng được Xếp hạng hoặc các Công cụ nợ có cùng kết quả Xếp hạng, nhưng các đánh giá triển vọng Xếp hạng là khác nhau.

 

PTR chỉ định Triển vọng “Tích cực” hoặc “Tiêu cực” của Xếp hạng Tổ chức phát hành, khi một sự kiện hoặc xu hướng có ít tác động đến khả năng thay đổi Xếp hạng hơn CreditWatch, tiềm năng thay đổi phải thực tế và từ xa. Chỉ định của PTR triển vọng “Tích cực” hoặc “Tiêu cực” đối với Xếp hạng Tổ chức phát hành khi một sự kiện hoặc xu hướng có ít nhất một phần ba khả năng dẫn đến việc thay đổi Xếp hạng trong thời hạn trung hạn cho các Tổ chức được xếp hạng ở mức đầu tư (thường lên đến hai năm) và trong thời hạn ngắn hơn cho các tổ chức Xếp hạng ở mức đầu cơ (thường lên đến một năm). Ví dụ: một công ty có cải thiện nhanh chóng thu nhập và dòng tiền có thể vẫn có triển vọng “Ổn định”, nếu PTR nghi ngờ tính bền vững của xu hướng và do đó xem một bậc Xếp hạng là khó có thể xảy ra.

 

PTR chỉ định triển vọng phát triển cho một Tổ chức phát hành, khi chúng tôi tin rằng bậc Xếp hạng có thể được nâng lên hoặc hạ xuống. Ví dụ, có thể áp dụng triển vọng phát triển là một công ty con được tuyên bố chuyển nhượng, hoặc doanh nghiệp Nhà nước được xác định tư nhân hóa và khoảng thời gian cho hành động đó nhiều hơn (sáu tháng đến hai năm) so với thời gian sử dụng CreditWatch là 90 ngày.

SO SÁNH CREDITWATCH & OUTLOOK

CREDITWATCH

OUTLOOK

Các sự kiện cụ thể có thể nhận dạng và có xu hướng ngắn hạn thay đổi Xếp hạng là có khả năng trong ngắn hạn. Triển vọng có thời gian dài hơn so với CreditWatch và kết hợp các xu hướng hoặc rủi ro có tác động ít chắc chắn đối với chất lượng tín dụng.
Thường trong vòng 90 ngày có thể kéo dài lâu hơn, khi sự kiện vẫn đang chờ xử lý hoặc vẫn yêu cầu nhiều thông tin. Đến hai năm cho cấp đầu tư và thường lên đến một năm cho cấp đầu cơ, có thể có khung thời gian dài hơn.
Không phải là thành phần của Xếp hạng. Sử dụng thay thế cho Xếp hạng. Là thành phần của Xếp hạng dài hạn cho các Công ty và Chính phủ (trừ khi Xếp hạng là CreditWatch) và một số Xếp hạng cấu trúc tài chính.
Thời gian theo dõi là 90 ngày. Đối với các doanh nghiệp đang trong quá trình triển khai M&A thì thời gian có thể được kéo dài hơn. Thời gian theo dõi thường là từ 6 tháng đến 2 năm.

 

Nhà phát hành được theo dõi trên CreditWatch sẽ không xem xét Outlook trong suốt thời gian theo dõi CreditWatch.

 

×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm