CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG
(PHU HUNG ASSURANCE)

  • KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM (lần đầu):

+ Thời điểm phát hành chứng thư kết quả Xếp hạng: 28/11/2019

+ Thông tin kết quả Xếp hạng: Bảo mật thông tin

+ Hình thức Xếp hạng: Chỉ định

+ Chuyên viên phân tích:

Lê Thị Thúy Hằng, MSc

Nguyễn Hồng My, MSc

Trần Ngọc Huy, MBA

Nguyễn Thị Quý Nhi, MSc

Lê Văn, MSc

+ Hội đồng Xếp hạng:

Bùi Quang Tín, PhD

Nguyễn Thanh Phương, MBA

Nguyễn Phi Long, ACCA

 

  • KẾT QUẢ GIÁM SÁT CẬP NHẬT XẾP HẠNG (Lần thứ nhất):

+ Thời điểm phát hành chứng thư kết quả Xếp hạng: 14/10/2020

+ Thông tin Kết quả Xếp hạng: Bảo mật thông tin.

+ Chuyên viên Phân tích: 

Lê Thị Thúy Hằng , MSc

Nguyễn Hồng My, MSc

Trần Chí Cường, MSc

+ Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm:

Nguyễn Minh Nhật, MSc

Trần Kim Long, MSc

Nguyễn Phi Long, ACCA

 

  • CẬP NHẬT GIÁM SÁT XẾP HẠNG (Lần thứ 2):

+ Thời điểm phát hành chứng thư kết quả Xếp hạng: 27/07/2021

+ Thông tin Kết quả Xếp hạng: Bảo mật thông tin.

+ Chuyên viên Phân tích: 

Lê Thị Thúy Hằng , MSc

Trần Chí Cường, MSc

+ Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm:

Nguyễn Minh Nhật, MSc

Trần Kim Long, MSc

Nguyễn Phi Long, ACCA

 

  • CẬP NHẬT GIÁM SÁT XẾP HẠNG (Lần thứ 3):

SaigonRatings thực hiện qui trình cập nhật Giám sát Xếp hạng PAC (10/2021 – 10/2022).

 

  • THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

+ Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp Xếp hạng tín nhiệm (SaigonRatings) của tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Phu Hung Assurance): Không có sở hữu

+ Tỷ lệ sở hữu tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Phu Hung Assurance) của người lao động của doanh nghiệp Xếp hạng tín nhiệm (SaigonRatings): Không có sở hữu

 

SaigonRatings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan. SaigonRatings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Phu Hung Assurance) phát hành.