Công bố kết quả Xếp hạng tín nhiệm của Công ty TNHH Kirby Đông Nam Á

SAIGON PHATTHINH Credit Rating (PTR) thông báo kết quả Xếp hạng tín nhiệm, như sau:

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kirby Đông Nam Á

Loại hình: Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp

Ngành: Vật liệu Xây dựng (Sản xuất cấu kiện kim loại và xây dựng nhà tiền chế)

Lịch sử Xếp hạng tín nhiệm: Xếp hạng tín nhiệm lần đầu

Bậc Xếp hạng tín nhiệm:

 • Quốc gia: A
 • Quốc tế: BB-
 • Triển vọng: Ổn định

Thời điểm công bố kết quả Xếp hạng (lần đầu): 20/03/2019

Đánh giá tổng quan về tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm:

Doanh nghiệp có khả năng tương đối cao trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, tuy nhiên khả năng này có thể bị tác động trước các thay đổi bất lợi trong môi trường kinh doanh và điều kiện kinh tế.

Những yếu tố cơ bản có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến khả năng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ của tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm:

 • Tích cực: Việc nâng bậc có thể xảy ra nếu các thị trường hiện tại của Kirby Đông Nam Á cho thấy những tín hiệu thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của công ty, và hoạt động kinh doanh của Kirby tại ba thị trường mới hứa hẹn tạo ra mức doanh thu và lợi nhuận tốt. Ngoài ra, sự cải thiện trong quản lý vốn lưu động và giảm các khoản vay ngắn hạn cũng hỗ trợ việc nâng bậc xếp hạng.
 • Tiêu cực: Rủi ro hạ bậc xếp hạng có thể xảy ra trong trường hợp điều kiện thị trường xây dựng không thuận lợi trong tương lai gần và biến động bất lợi tiềm tàng của giá nguyên liệu đầu vào có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của Kirby.

 

 • Chuyên viên phân tích:
  • Nguyễn Phi Long, ACCA
  • Nguyễn Hồng My, MSc
  • Trần Thị Thanh Đăng, MSc
  • Trần Ngọc Huy, MBA
 • Hội đồng Xếp hạng:
  • Nguyễn Xuân Dũng, CPA
  • Lê Anh Tuấn, MSc
  • Nguyễn Thị Quý Nhi, MSc

Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp Xếp hạng tín nhiệm (PTR) của tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Kirby): Không có sở hữu

Tỷ lệ sở hữu tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Kirby) của người lao động của doanh nghiệp Xếp hạng tín nhiệm (PTR): Không có sở hữu

PTR cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan.

PTR đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Kirby) phát hành.

×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm