CÔNG TY TNHH KIRBY ĐÔNG NAM Á

  • KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM (lần đầu)

+ Thời điểm công bố kết quả Xếp hạng: 20/03/2019

+ Thông tin kết quả Xếp hạng: Bảo mật thông tin

+ Hình thức Xếp hạng: Chỉ định

+ Chuyên viên phân tích:

Nguyễn Phi Long, ACCA

Nguyễn Hồng My, MSc

Trần Thị Thanh Đăng, MSc

Trần Ngọc Huy, MBA

+ Hội đồng Xếp hạng:

Nguyễn Xuân Dũng, CPA

Lê Anh Tuấn, MSc

Nguyễn Thị Quý Nhi, MSc

 

  • GIÁM SÁT CẬP NHẬT XẾP HẠNG

+ Không thực hiện Giám sát cập nhật Xếp hạng.

+ Hết thời hiệu cập nhật thông tin Xếp hạng tín nhiệm lần đầu : 20/03/2020

 

  • THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

+ Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp Xếp hạng tín nhiệm (SaigonRatings) của tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Kirby): Không có sở hữu

+ Tỷ lệ sở hữu tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Kirby) của người lao động của Doanh nghiệp Xếp hạng tín nhiệm (SaigonRatings): Không có sở hữu

 

SaigonRatings cam kết về thực hiện Xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập, khách quan. SaigonRatings đưa ra báo cáo Xếp hạng tín nhiệm là thông tin tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư, góp vốn đối với các công cụ nợ, công cụ tài chính do tổ chức được Xếp hạng tín nhiệm (Kirby) phát hành.