VAI TRÒ CỦA SAIGON PHATTHINH Credit Rating
TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Tổ chức SAIGON PHATTHINH Credit Rating (PTR) hoạt động theo thông lệ, chuẩn mực chuyên môn của các Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Thế giới (CRA) và quy định của Pháp luật Việt Nam.

 

Nghị định số 88/2014/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 26 tháng 9 năm 2014 Quy định về dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm.

 

Quyết định số 507/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17 tháng 4 năm 2015 Phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

 

Quyết định số 1191/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14 tháng 8 năm 2017 về Phê duyệt lộ trình phát triển thị trường Trái phiếu giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn đến 2030.

 

Tổ chức PTR đã trình các Bộ, Ngành chức năng gồm có: Tài chính, Ủy Ban Chứng khoán NN, Kế hoạch & Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Tư Pháp, Công An, VCCI và Ủy ban TP.HCM xem xét, thẩm định hồ sơ.

 

Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating (SAIGON PHATTHINH Credit Rating) là Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm đầu tiên ở Việt Nam được Bộ Tài chính cấp Giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm.

 

Hiện nay, PTR đang trong quá trình làm việc, mời gọi và đàm phán với một tổ chức Xếp hạng tín nhiệm quốc tế (nhóm big three) tham gia hợp tác đối tác chiến lược để cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm ở thị trường Việt Nam.

 

SAIGON PHATTHINH Credit Rating thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ theo thông lệ và chuẩn mực của các Agency Credit Rating quốc tế (CRA), bao gồm:

  • Xếp hạng tín nhiệm tổ chức tài chính/doanh nghiệp;
  • Xếp hạng tín nhiệm các Công cụ Nợ;
  • Nghiên cứu thị trường;
  • Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng;
  • Phân tích đánh giá & báo cáo chuyên sâu doanh nghiệp.

 

Nguyên tắc hoạt động của SAIGON PHATTHINH Credit Rating là Khách quan & Độc lập, Chính trực và Minh bạch.

 

Triết lý kinh doanh của chúng tôi là đặt lợi ích của khách hàng, cộng đồng Nhà đầu tư và trách nhiệm với sự phát triển nền kinh tế Quốc gia vào lợi ích của Tổ chức SAIGON PHATTHINH Credit Rating.

1. DỊCH VỤ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

Xếp hạng tín nhiệm là ý kiến của PTR về mức độ đáng tin cậy của một thực thể Tổ chức Phát hành, trong việc đáp ứng đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ nợ trong hiện tại và tương lai, dựa trên việc đánh giá tất cả các yếu tố rủi ro liên quan, bao gồm cả phương pháp đánh giá định lượng và phương pháp đánh giá định tính.

 

Xếp hạng tín nhiệm không phải là khuyến nghị nhằm phục vụ việc mua, bán hoặc nắm giữ một sản phẩm chứng khoán cụ thể. Ngoài ra, xếp hạng tín nhiệm cũng không đưa ra ý kiến bình luận về sự phù hợp của một khoản đầu tư cho một nhà đầu tư cụ thể.

 

Trong thời gain tới, việc sử dụng các kết quả xếp hạng tín nhiệm được kì vọng sẽ là một yêu cầu bắt buộc trong việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp, định chế tài chính tại Việt Nam. Đi đôi với triển vọng phát triển thị trường vốn trong tương lai, sản phẩm của PTR có thể được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư như là công cụ để nhận biết chất lượng tín dụng của các tổ chức và sản phẩm tài chính. Thực hiện tốt vai trò của một tổ chức Xếp hạng tín nhiệm, chúng tôi tự tin rằng dịch vụ của PTR là hữu dụng và đáng tin cậy.

 

Xếp hạng tín nhiệm dài hạn được chia thành nhiều bậc từ ‘AAA’, phản ánh chất lượng tín dụng mạnh nhất, tới ‘D’, phản ánh mức chất lượng tín dụng thấp nhất. Xếp hạng dài hạn từ ‘AA’ đến ‘CCC’ có thể được bổ sung thêm mức “+” hoặc “-” để thể hiện mức tín nhiệm tương đối trong các danh mục xếp hạng chính.

 

Dịch vụ xếp hạng tín dụng ngắn hạn của PTR đánh giá chất lượng tín dụng của Tổ chức Phát hành đối với công cụ tài chính ngắn hạn trong thị trường Việt Nam. Xếp hạng ngắn hạn dao động từ ‘A-1’ cho các nghĩa vụ có chất lượng cao nhất đến ‘ D’ cho mức thấp nhất.  Xếp hạng ‘A-1 ‘ cũng có thể được thêm dấu cộng để phân biệt các khoản tín dụng có độ tin cậy cao nhất trong danh mục ‘A-1’.

2. QUY TRÌNH XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

PTR cung cấp dịch vụ Xếp hạng cho tổ chức khách hàng, khi và chỉ khi có đủ nguồn dữ liệu thông tin để tạo thành một ý kiến đánh giá ​​đáng tin cậy và sau khi tiến hành phân tích toàn diện về các mặt định tính, định lượng và pháp lý.

 

Phương pháp luận xếp hạng tín nhiệm được chia thành nhiều danh mục để đảm bảo các vấn đề định tính và định lượng quan trọng đều được phân tích đánh giá toàn diện. Ví dụ, với các công ty sản xuất công nghiệp, việc đánh giá định tính sẽ tập trung vào phân tích các đặc điểm kinh doanh, chẳng hạn như khả năng cạnh tranh của công ty trong ngành và mức độ hoàn thiện của công tác quản lý doanh nghiệp; còn đánh giá định lượng sẽ hướng đến phân tích các chỉ số và báo cáo tài chính.

 

Quá trình đánh giá có thể sử dụng nhiều phương pháp phân tích tài chính khác nhau. Để đánh giá chính xác chất lượng tín dụng cho một công ty sản xuất công nghiệp, cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố cơ bản về môi trường kinh doanh, bao gồm triển vọng tăng trưởng của ngành, mức độ ảnh hưởng tới ngành của các thay đổi về công nghệ hay sự bất ổn trong lực lượng lao động, hoặc các ảnh hưởng từ quy định pháp luật. Đối với các tổ chức tài chính, danh tiếng của ngân hàng hoặc công ty tài chính có thể tác động trực tiếp đến hiệu quả tài chính trong tương lai và khả năng hoàn trả nợ của các định chế tài chính này.

 

Đối với từng hợp đồng cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm, PTR ra quyết định phân công một nhóm các Chuyên viên phân tích có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp tiến hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, trên cơ sở tuân thủ “Quy trình làm việc của Chuyên viên Phân tích” nhằm thu thập, tổng hợp thông tin và đánh giá phân tích nguồn dữ liệu liên quan tới việc Xếp hạng.

 

Một chuyên viên phân tích chính sẽ chịu trách nhiệm điều hành quá trình nghiệp vụ Xếp hạng. Chuyên viên phân tích hoặc chuyên gia phụ trách sẽ gặp gỡ làm việc với Ban Lãnh đạo của Tổ chức Phát hành để thảo luận, xem xét đánh giá làm rõ các yếu tố tác động đến kết quả xếp hạng, bao gồm về: kế hoạch kinh doanh, tài chính và quản trị Công ty. Quá trình làm việc này, giúp các chuyên viên phân tích có các nhận định, đánh giá khách quan về các yếu tố định tính, mà nó có ý rất quan trọng trong việc đưa ra ý kiến đề xuất quyết định xếp hạng.

 

Sau khi các chuyên viên phân tích xem xét, thảo luận và đưa ra bản báo cáo chuyên môn đề xuất về dự kiến kết quả xếp hạng để trình Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm thẩm định quyết định theo thẩm quyền. PTR có quyết định thành lập Hội đồng đối với mỗi Hợp đồng cung cấp dịch vụ Xếp hạng.

 

Cơ chế làm việc Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm hoạt động tuân thủ “Quy chế hoạt động của Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm” của Tổ chức PTR, dưới sự tổ chức điều hành của Chủ tịch Hội đồng. Tại cuộc họp, các thành viên tiến hành thảo luận về các thông tin liên quan được cung cấp bởi bộ phận phân tích và các dữ kiện thích hợp, rồi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết kết quả Xếp hạng chính thức, theo cơ chế hoạt động của Hội đồng Xếp hạng.

 

Tổ chức Phát hành sau đó được PTR thông báo bằng văn bản về kết quả xếp hạng và những yếu tố chính dẫn tới kết quả đó. Tổ chức Phát hành có thể kháng nghị kết quả xếp hạng trước khi PTR tổ chức công bố theo quy định của Pháp luật. Trong trường hợp, Tổ chức Phát hành không cung cấp được thông tin bổ sung mới hoặc có ý nghĩa thay đổi kết quả xếp hạng, thì PTR thực hiện quyền bảo lưu quyết định cuối cùng, trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc hoạt động Khách quan & Độc lập, Chính trực và Minh bạch.

 

Tất nhiên, không có gì đảm bảo rằng thông tin mới được đưa ra sẽ thay đổi quyết định của Hội đồng Xếp hạng. Khi kết quả Xếp hạng cuối cùng được quyết định, chúng tôi sẽ công bố trên Trang Thông tin điện tử của Tổ chức PTR theo luật định; trừ phi có thỏa thuận khác về việc công bố thông tin liên quan.

3. XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CÔNG CỤ NỢ

Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm Công cụ nợ cung cấp ý kiến ở thời điểm ​​hiện tại của PTR về độ tin cậy của bên có nghĩa vụ đối với một nghĩa vụ tài chính, một loại nghĩa vụ tài chính hoặc một chương trình tài chính cụ thể. Ý kiến ​​này phản ánh độ tin cậy của người bảo lãnh, công ty bảo hiểm hoặc các hình thức bảo đảm tín dụng khác đối với nghĩa vụ và phải cân nhắc cả các quy định pháp luật, ưu đãi theo luật định dành cho công cụ nợ đó.

 

Tiêu chuẩn xếp hạng tín dụng của PTR có xác định các yếu tố rủi ro quốc gia ảnh hưởng tới việc xác suất vỡ nợ của nợ nước ngoài cao hơn so với nợ trong nước. Đối với thị trường cận biên như Việt Nam, việc phân tích các yếu tố rủi ro chính trị, kinh tế và tiền tệ càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc xếp hạng tín nhiệm một công cụ hay nghĩa vụ nợ.

4. XẾP HẠNG TÍN NHIỆM TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm Tổ chức Phát hành nhằm đưa ra ý kiến đánh giá khả năng tổng thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó. Ý kiến ​​này tập trung đánh giá khả năng tài chính của Nhà phát hành và sự sẵn sàng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn của họ. Ý kiến ​​không đánh giá bất kỳ nghĩa vụ tài chính cụ thể nào, vì nó không xem xét các điều khoản hợp đồng của riêng từng nghĩa vụ.

 

Xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành không cân nhắc đến các ưu đãi theo luật định, cũng như độ tin cậy của người bảo lãnh, công ty bảo hiểm, hoặc các hình thức bảo đảm tín dụng khác đối với một nghĩa vụ nợ cụ thể. Xếp hạng rủi ro thanh toán, Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và Xếp hạng tín dụng quốc gia là các hình thức chủ yếu của Xếp hạng tín dụng Tổ chức Phát hành.

 

Vì Xếp hạng tín nhiệm chủ thể phát hành cung cấp đánh giá tổng thể về mức độ tin cậy của một Doanh nghiệp hay tổ chức định chế tài chính, nên được sử dụng cho cả mục đích tài chính và mục đích thương mại, chẳng hạn như để thương lượng hợp đồng thuê dài hạn hoặc giảm thiểu nhu cầu cung cấp thư tín dụng cho nhà cung cấp.

5. GIÁM SÁT VÀ SOÁT XÉT

Tất cả các kết quả Xếp hạng tín nhiệm công khai đều được theo dõi giám sát liên tục, bao gồm cả việc đánh giá các thay đổi về tài chính hoặc kinh tế. Việc giám sát cho phép các chuyên viên phân tích theo kịp các diễn biến hiện tại, thảo luận các vấn đề tiềm ẩn và được cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào trong kế hoạch của Tổ chức Phát hành.

 

Quá trình giám sát đôi khi sẽ dẫn tới sự thay đổi trong kết quả xếp hạng. Trong trường hợp đó, nhà phân tích chính sẽ thực hiện việc soát xét, có thể dẫn đến việc đưa doanh nghiệp vào danh sách CreditWatch. Việc phân tích toàn diện doanh nghiệp sau đó, có thể bao gồm việc tiến hành một cuộc họp với Ban Giám đốc doanh nghiệp, và thực hiện giải trình với Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm. Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm cân nhắc đánh giá các tình huống và đi đến quyết định xếp hạng, thông báo cho Tổ chức Phát hành và giải thích khiếu nại, nếu có.

6. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SỬ DỤNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

Các công ty thường cấu trúc các giao dịch tài chính để đáp ứng các tiêu chí Xếp hạng nhằm đạt được kết quả xếp hạng tín nhiệm cao hơn. Việc cấu trúc giao dịch tài chính sẽ thuộc phạm vi nhiệm vụ và chức năng của Tổ chức Phát hành nợ và các đơn vị tư vấn phát hành.

 

PTR có thể đưa ra ý kiến đánh giá về các phương án cấu trúc tài chính, giải thích các tiêu chí xếp hạng cho từng loại công cụ, cũng như liệt kê ý nghĩa của việc Xếp hạng đối với một Tổ chức pPhát hành, đơn vị bảo lãnh trái phiếu hay tư vấn tài chính, nhưng PTR không tiến hành các hoạt động như một Ngân hàng đầu tư hoặc đơn vị tư vấn tài chính. Việc đảm nhận các vai trò như vậy sẽ làm giảm tính khách quan và độ tin cậy của hoạt động xếp hạng tín nhiệm, cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá một tổ chức xếp hạng độc lập.

 

Hướng dẫn của PTR cũng là tham chiếu giúp giải quyết các vấn đề về chất lượng tín dụng có thể ảnh hưởng đến ý kiến ​​Xếp hạng. Các Tổ chức Phát hành có thể tham khảo hướng dẫn Xếp hạng tín nhiệm của PTR, trước khi phát hành các Công cụ huy động vốn. Theo thông lệ trên thế giới, các Tổ chức Phát hành cũng có thể chủ động tái cấu trúc công cụ nợ để duy trì mức xếp hạng tín nhiệm của họ. Ví dụ: một công ty lớn phải đối mặt với việc hạ bậc xếp hạng trái phiếu ngắn hạn ‘A-1’ của mình, do phát hành một khoản nợ ngắn hạn và lãi suất thả nổi ngày càng tăng. Để duy trì Xếp hạng của mình, công ty có thể chọn cơ cấu lại công cụ trả nợ theo cách thận trọng phù hợp với quan điểm của PTR.

 

PTR sẽ phân tích tác động của việc thay đổi các ​​chiến lược huy động vốn đến bậc xếp hạng tín dụng trong tương lai, thiết lập kết quả xếp hạng và chia sẻ quan điểm với Ban Giám đốc doanh nghiêp. Dịch vụ này đòi hỏi thư đề nghị sử dụng dịch vụ của công ty. Nhiều công ty tiến thêm một bước và kết hợp mục tiêu xếp hạng cụ thể với kế hoạch của công ty. Việc sở hữu xếp hạng ‘A’ hoặc ít nhất là xếp hạng ở cấp đầu tư, cho phép công ty tăng cường độ linh hoạt tài chính và rất có giá trị đối với chiến lược tài chính tổng thể của các công ty.

 

Tuy nhiên, PTR  không khuyến khích cách thức quản lý công ty chỉ để hướng tới mục tiêu là có được một mức XHTN cụ thể. Cách tiếp cận phù hợp hơn là vận hành vì lợi ích của doanh nghiệp theo góc nhìn kinh doanh tốt nhất của Ban Giám đốc và từ đó, mức xếp hạng tín nhiệm sẽ được thay đổi theo chiều hướng tích cực. Việc điều hành công ty nhằm duy trì một mức xếp hạng tín nhiệm cao đôi khi có thể không phù hợp với lợi ích trong dài hạn của doanh nghiệp, nếu điều đó dẫn tới cách thức quản lý bảo thủ và bỏ phí các cơ hội đầu tư tiềm năng.

×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm