cổ đông sài gòn phát thịnh rating

Cổ đông hoặc thành viên góp vốn là cá nhân

 • Ông: Phùng Xuân Minh:
  • Số vốn góp theo đăng ký: 3.750.000.000 đồng (ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)
  • Tỷ lệ sở hữu: 25%

Cổ đông hoặc thành viên góp vốn là tổ chức

 • Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn Phát Thịnh (PTG)
  • Số vốn góp theo đăng ký: 9.000.000.000 đồng (9 tỷ đồng)
  • Tỷ lệ sở hữu: 60%
 • Công ty TNHH tư vấn kinh doanh Phát Thịnh
  • Số vốn góp theo đăng ký: 2.250.000.000 đồng (hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)
  • Tỷ lệ sở hữu: 15%

Tổng vốn góp: 15.000.000.000 đ (Mười lăm tỷ đồng)

×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm