Xếp hạng tín nhiệm Công cụ nợ

xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ

Xếp hạng tín nhiệm Công cụ nợ là ý kiến dự báo mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp vay nợ trong việc đáp ứng một nghĩa vụ tài chính cụ thể, một loại hình nghĩa vụ tài chính cụ thể, hoặc một công cụ tài chính cụ thể (bao gồm thương phiếu và kỳ phiếu).

Kết quả Xếp hạng tín nhiệm Công cụ nợ của PTR có thể được công bố công khai, hoặc công bố hạn chế, hoặc giữ bí mật để chỉ phục vụ cho công tác quản lý nội bộ. Kết quả xếp hạng được cung cấp thông qua các cách thức như sau:

  • Công bố Xếp hạng công khai: Được thông tin trên Trang thông tin điện tử PTR.
  • Công bố Xếp hạng hạn chế: Được thực hiện thông qua phương thức bảo mật để cung cấp tới một số lượng hạn chế của các bên thứ ba liên quan.
  • Không công bố kết quả xếp hạng: Áp dụng cho các tổ chức xếp hạng nhằm mục đích so sánh (Có tính chất bảo mật).

Mức Xếp hạng tín nhiệm Công cụ nợ sẽ được cân nhắc dựa trên độ tín nhiệm của người bảo lãnh, công ty bảo hiểm Công cụ nợ hoặc các hình thức tăng cường tín dụng khác được áp dụng, đồng thời cũng tính đến đơn vị tiền tệ của Công cụ nợ.

Xếp hạng tín nhiệm Công cụ nợ có thể là dài hạn hoặc ngắn hạn.

Để hiểu rõ thêm thông tin, đề nghị quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn và phục vụ nhanh chóng kịp thời

×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm