Xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành

xếp hạng tín nhiệm

Xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành là việc PTR đưa ra một ý kiến dự báo nhằm đánh giá toàn diện mức tín nhiệm vay nợ của một tổ chức. Ý kiến đánh giá này tập trung vào khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ, hoặc khả năng sẵn sàng đáp ứng các cam kết về tài chính khi đến hạn.

Ngoài ra, Xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành cũng được thực hiện dựa trên cơ sở xếp hạng các tổ chức liên quan như Công ty mẹ, Công ty liên kết để phản ánh chính xác hơn sự phụ thuộc và ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng tín nhiệm.

Xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành, bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn.

Hình thức xếp hạng

 • Xếp hạng tín nhiệm lần đầu: Đánh giá khả năng hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn thanh toán của Tổ chức phát hành.
 • Xếp hạng tín nhiệm hàng năm: Sau Xếp hạng tín nhiệm lần đầu, Xếp hạng tín nhiệm hàng năm được thực hiện theo định kỳ mỗi năm một lần. Các đánh giá được tiến hành dựa trên các thay đổi trong tình hình hoạt động tài chính của Tổ chức được xếp hạng.
 • Đánh giá sự kiện tín dụng: được tiến hành trong suốt khoảng thời gian sau khi công bố Xếp hạng ban đầu, bất cứ khi nào có sự kiện có tác động đáng kể đến chất lượng tín dụng hoặc khi một sự kiện tương tự được mong đợi.

Mục đích xếp hạng

Xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành có thể được sử dụng nhằm:

 • Tăng khả năng gia nhập vào thị trường mới
 • Thể hiện mức độ tín nhiệm của Tổ chức ra công chúng
 • Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của Tổ chức
 • Tăng mức độ minh bạch trong Tổ chức
 • Dự đoán chi phí vốn và tạo ra các chiến lược thay thế
 • Chia sẻ thông tin khi đàm phán đối tác liên doanh
 • Thay thế hoặc giảm lãi suất của trái phiếu lưu hành thông qua việc thể hiện mức độ tín nhiệm với các nhà tạo lập.

Kết quả Xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành có thể được công khai, hoặc công bố hạn chế, hoặc giữ bí mật để chỉ nhằm phục vụ cho công tác quản lý nội bộ.

Kết quả Xếp hạng được cung cấp thông qua các cách thức như sau:

 • Công bố Xếp hạng công khai: được thông tin trên Trang thông tin điện tử PTR
 • Công bố Xếp hạng hạn chế: được thực hiện thông qua phương thức bảo mật để cung cấp tới một số lượng hạn chế của các bên thứ ba liên quan
 • Không công bố kết quả xếp hạng: Áp dụng cho các tổ chức xếp hạng nhằm mục đích so sánh (Có tính chất bảo mật).

Để hiểu rõ thêm thông tin, đề nghị quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn và phục vụ nhanh chóng kịp thời.

×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm