DỊCH VỤ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM SAIGON RATINGS

Saigon Ratings cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm phù hợp với thông lệ hoạt động và chuẩn mực chuyên môn của các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm (Credit Rating Agency – CRA) trên thế giới, đồng thời tuân thủ tuyệt đối quy định Pháp luật Việt Nam.

 

 

Dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings cung cấp các đánh giá và dự báo độc lập về rủi ro tín dụng của một chủ thể trong các lĩnh vực kinh tế hay một công cụ nợ. Các đánh giá này thể hiện ý kiến về khả năng và sự sẵn sàng của một chủ thể kinh doanh trong việc đáp ứng các cam kết tài chính khi đến hạn, cũng như chất lượng tín dụng của một khoản nợ riêng lẻ.

Xếp hạng tín nhiệm thường được phân chia ra làm hai loại hình cơ bản, đó là Xếp hạng tổ chức phát hành và Xếp hạng công cụ nợ.

Saigon Ratings cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm các tổ chức phát hành (các doanh nghiệp và định chế tài chính) và công cụ nợ (các khoản vay, trái phiếu, công cụ nợ tài trợ dự án).

   

  1. Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp/tổ chức phát hành

Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp (tổ chức phát hành) phản ánh ý kiến đánh giá độc lập, khách quan của Saigon Ratings về rủi ro tín dụng tổng thể của doanh nghiệp (tổ chức phát hành). Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp có thể được thực hiện không chỉ cho mục đích phát hành các công cụ nợ ở thị trường trong nước mà còn nhằm phục vụ cho các mục đích khác trong hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp được xếp hạng có thể chọn hình thức xếp hạng công bố kết quả xếp hạng (trên Trang thông tin điện tử của Saigon Ratings) hoặc hình thức xếp hạng bảo mật kết quả xếp hạng.

 

  1. Xếp hạng tín nhiệm tổ chức tài chính

Xếp hạng tín nhiệm tổ chức tài chính thể hiện ý kiến đánh giá độc lập của Saigon Ratings về rủi ro tín dụng tổng thể của một tổ chức tài chính, bao gồm các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác hoạt động kinh doanh trên thị trường (công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ đầu tư, …). Ý kiến này tập trung vào khả năng và mức độ sẵn sàng của một tổ chức trong việc đáp ứng các cam kết tài chính khi đến hạn. Xếp hạng định chế tài chính được Saigon Ratings thực hiện bằng cách phân tích, đánh giá các khía cạnh về rủi ro vĩ mô, rủi ro ngành, rủi ro kinh doanh và tài chính của tổ chức.

 

  1. Xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ

Xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ (bao gồm trái phiếu hoặc khoản vay) có thể là xếp hạng dài hạn hoặc ngắn hạn.

Xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ của Saigon Ratings là ý kiến đánh giá mức độ tín nhiệm của bên có nghĩa vụ đối với một nghĩa vụ tài chính cụ thể, một loại hình nghĩa vụ tài chính cụ thể, hoặc một công cụ tài chính cụ thể. Ý kiến phản ánh quan điểm của chúng tôi về khả năng và mức độ sẵn sàng đáp ứng các cam kết tài chính khi đến hạn của bên có nghĩa vụ. Xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ tích hợp việc đánh giá các điều khoản cam kết, tài sản đảm bảo và các yếu tố khác (ví dụ như đánh giá tín nhiệm của tổ chức bảo lãnh hoặc các hình thức đảm bảo tín dụng khác của nghĩa vụ) có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ trong trường hợp vỡ nợ.

Xếp hạng tín nhiệm ngắn hạn thường được gán cho những công cụ nợ ngắn hạn (có thời hạn bằng hoặc dưới 12 tháng). Xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ ngắn hạn cũng được sử dụng để đánh giá mức độ tín nhiệm của bên có nghĩa vụ đối với việc thực hiện quyền chọn bán với thời hạn dưới 1 năm của các công cụ nợ dài hạn.

 

  1. Xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ tài trợ dự án

Xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ tài trợ dự án là một hình thức xếp hạng công cụ nợ. Các công cụ nợ khác nhau trong cùng một dự án có thể sẽ được Saigon Ratings đánh giá ở các mức xếp hạng khác nhau. Xếp hạng công cụ nợ tài trợ dự án thường được sử dụng cho các dự án dài hạn liên quan đến hạ tầng và năng lượng điện. Dự án được tài trợ bằng cách huy động nợ và vốn chủ sở hữu để tài trợ cho một dự án, dòng tiền thu về được trả nợ cho các nhà tài trợ vốn vay thực hiện dự án. Xếp hạng công cụ nợ tài trợ dự án của Saigon Ratings bao gồm việc đánh giá rủi ro xây dựng, rủi ro pháp lý hợp đồng, rủi ro hoạt động, rủi ro đối tác và rủi ro cấu trúc tài chính dự án.