Đánh giá tín nhiệm

Đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp là một báo cáo bảo mật được thực hiện tại một thời điểm cụ thể, dựa trên quan điểm của PTR về điểm mạnh và điểm yếu liên quan đến tín nhiệm của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp được xem xét và phân tích dựa trên các mức độ tương tác và sẽ được thỏa thuận trước về quy trình thực hiện; cũng như kết quả cuối cùng liệu có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp hay không. Một số doanh nghiệp có thể lo ngại về việc dành nhiều thời gian cho việc phân tích xếp hạng, hoặc chi phí và khả năng đạt được điểm xếp hạng mà doanh nghiệp nhận thấy “có thể chấp nhận”.

Đánh giá tín nhiệm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội để kiểm tra thông tin tín nhiệm mà không cần cam kết về phân tích xếp hạng đầy đủ các nguồn lực chuyên sâu. Quy trình này có thể giúp các Nhà quản lý doanh nghiệp xác định rõ các vấn đề trong việc hoạch định chiến lược. Nếu Đánh giá tín nhiệm ở mức độ “có thể chấp nhận”, thì một phân tích xếp hạng chi tiết hơn có thể được thực hiện và công bố rộng rãi.

Đánh giá tín nhiệm không phải là nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm. Nó phản ánh quan điểm của PTR về những điểm mạnh và điểm yếu của một Tổ chức phát hành, bên có nghĩa vụ, một cấu trúc tài chính được đề xuất, hoặc các thành phần trong cấu trúc đó. Nó cũng có thể liên quan đến các vấn đề tín dụng hạn chế hoặc tạo ra một số thành phần mà thông thường sẽ được đưa vào việc đánh giá tín nhiệm.

Đánh giá tín dụng thường được thực hiện tại một điểm thời gian cụ thể (PTR thường không duy trì giám sát liên tục hoặc cập nhật các đánh giá tín dụng) và được bảo mật.

×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm