Đánh giá ảnh hưởng tín nhiệm

Báo cáo đánh giá xếp hạng của PTR cung cấp thông tin đánh giá bảo mật về mức độ tiềm năng của tác động tín nhiệm đối với phương án chiến lược trước khi thực hiện, để xác định các phương án này có khả năng dẫn đến kết quả tín nhiệm thuận lợi cho doanh nghiệp hay không. Đây có thể là một lợi ích cần thiết cho dù doanh nghiệp đang xem xét một hay nhiều lựa chọn thay thế.

Đánh giá Ảnh hưởng tín nhiệm là một công cụ phân tích cho các doanh nghiệp đã được xếp hạng hoặc chưa được xếp hạng, đang xem xét các phương án chiến lược, tài chính có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của doanh nghiệp.

Theo yêu cầu của doanh nghiệp, PTR sẽ phản hồi về mức Xếp hạng tiềm năng theo các trường hợp giả định được đưa ra bởi doanh nghiệp. Đánh giá ảnh hưởng tín nhiệm thường được sử dụng để đánh giá tác động trong việc thực hiện chiến lược tái cơ cấu, sáp nhập và mua lại, thoái vốn, hoặc thay đổi trọng yếu trong cơ cấu nợ và vốn.

Đánh giá ảnh hưởng tín nhiệm không phải là dịch vụ tư vấn.

Báo cáo đánh giá xếp hạng phản ánh tác động xếp hạng tiềm năng trong các hoạt động sau:

  • Mua bán và sáp nhập;
  • Các khoản thoái vốn trong kinh doanh hoặc tài sản;
  • Các phương án và kế hoạch về gọi vốn và/ hoặc khoản nợ bổ sung dự tính;
  • Tái cấu trúc tài chính và thanh khoản;
  • Tái cấp vốn (bao gồm nợ và nợ trực thuộc);
  • Tái cấu trúc công ty mẹ và công ty con mới;
  • Rủi ro đổ vỡ và các giao dịch trợ vốn (Chứng khoán, Phái sinh và Tái bảo hiểm);
  • Các công cụ tài chính mới (Thương phiếu, Kỳ phiếu…);
  • Các giải pháp thay thế cho việc phá sản hoặc trước khi phá sản.
×

SAIGON PHATTHINH Credit Rating công bố Biểu phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm